Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 087

Hjem : 087 - Sommerhusområde vest for Vellerup by : Andre planer og love : EU-direktiver

EU-direktiver

Natura 2000 og habitatdirektivet

Lokalplanområdet er beliggende inden for ”opland til sårbare Natura 2000 områder”.

Jævnfør bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af, om det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Der kan endvidere ikke gives tilladelse, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Der kan med stor sandsynlighed leve spidssnudet frøer og stor vandsalamander i søerne i området og på de omkringliggende fugtige arealer. Græsarealerne omkring søerne kan derfor være rasteområder. Der er tidligere konstateret stor vandsalamander i en sø på Birkebækvej. Det vides dog ikke med sikkerhed om spidssnudet frø og stor vandsalamander lever andre steder indenfor lokalplanområdet.

Lokalplanen giver mulighed for at udstykke matrikel 1c, 1b, 1d, som er de grunde med de største §3 områder, som kan være levested for spidssnudet frøer og stor vandsalamander. De øvrige områder, som kan være levesteder for spidssnudet frø og stor vandsalamander er udbyggede sommerhusgrunde. Lokalplanen stiller krav om, at bebyggelse, andre anlæg og konstruktioner ikke må placeres nærmere end 10 meter fra §3 naturområder. Disse bestemmelser stilles for at sikre eventuelle spidssnudet frøer og stor vandsalamander i området og deres rasteområder. Vedtagelse af lokalplanen medfører ikke nedrivning af gamle bygninger eller gamle træer, som kan være levested for flagermus. På den baggrund vurderes det, at lokalplanen ikke påvirker Bilag IV arters yngle- og rasteområder.

Lokalplanområdet ligger inden for ”opland til sårbare Natura 2000 områder”. Planen omfatter et område beliggende ca. 2 km nord for Natura 2000-området Ejby Ådal, ca. 5 km syd for Natura 2000-området Kundby Kyst og ca. 7 km fra Natura 2000-området Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov. Planen omfatter et eksisterende sommerhusområde som forsat kan anvendes til sommerhusområde og det vurderes at planen ikke påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt.

Det er kommunens samlede vurdering, at planen ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil påvirke Natura 2000-områder væsentligt, medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller på yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

 

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk