Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 085

Hjem : 085 - Ny idrætshal for Frederikssund Private Realskole : Formål, beliggenhed & indhold : Lokalplanens indhold

Lokalplanens indhold

Lokalplanen fastlægger at området i sin helhed skal anvendes til centerformål og åbner mulighed for, at hele området kan anvendes til skole- og institutionsformål og lignende, mens mindre dele af området tillige kan anvendes til andre centerformål. 

I lokalplanens område A, som rummer den centrale skolebebyggelse samt daginstitutionen fastholdes til offentligt formål. Der åbnes mulighed for, at den primære skolebebyggelse kan udvides til 3 etager med en bygningshøjde på 12 m. indenfor fastlagte byggefelter.

På en del af de nuværende boldbaner udlægges byggefelt med mulighed for opførelse af en ny idrætshal med undervisnings- og fitnesslokaler i to etager med en bygningshøjde på 12 m. Den nuværende administrationsbygning, Tværstræde nr. 16, skal bevares.

På tegningerne herunder kan udformningen af den nye idrætshal ses. Det skal understreges, at der i forbindelse med den efterfølgende byggesagsbehandling kan forekomme mindre ændringer af facaderne, f. eks. ved indsættelse af yderligere flugtvejsdøre.

Facade på den nye idrætshal set mod øst (ind mod den eksisterende skole): 

I den nye bygnings kælderetage indrettes der undervisningslokale, fitnessrum og opholdsarealer ud mod det fri. Kælderetagen indeholder desuden omklædningsfaciliteter, toiletter og teknikrum. I bygningens stueplan, der er hævet lidt over det eksisterende terræn findes så selve idrætshallen samt redskabsdepot, foyer med toilet. De 2 etager er forbundet af en intern trappe mellem kælderens opholdrum og stueplanets foyer. På tegningen kan man også se den nye hals placering i forhold til parkeringspladsen for ejendommen Ny Østergade 9.    

Herunder ses en tegning af den nye bygnings facade mod skolens ekstisterende boldbaner mod nord. 

De tre vinduer længst mod venstre er ind til idrætshallen, døren i midten fører ind til hallen og længst til højre ses døren ind til foyeren.

På de 2 tegninger herunder ses den nye bynings facader mod henholdvis øst og syd.

 Herover ses hallens facade mod "Ved Nørreparken". I gavlen er der et stort vindue ind til hallen og 2 flugtvejsdøre ud til det fri i tilfælde af brand.          

Facaden mod syd er uden døre og vinduer. Den stiblede linje på kortet viser, hvordan terrænnet falder fra "Ved Nørreparken" i øst (til højre på tegningen) mod vest. 

Lokalplanens område B rummer randbebyggelsen langs Kocksvej. Området kan anvendes til skoleformål eller til en blanding af boliger og erhverv som nu. Missionshuset på Kocksvej 10 skal bevares. Øvrige bygninger kan nedrives og erstattes af en ny bebyggelse, som set fra Kocksvej i omfang og karakter skal harmonere med den resterende villabebyggelse langs vejen. Bebyggelsen skal opføres som ”villalignende” bygninger i op til 2 etager og med en bygningshøjde på op til 9,5 m. Disse villalignende bygninger kan sammenbygges med lavere, tilbagetrukne partier.

Bevaringsværdige levende hegn skal bibeholdes.

Skolens primære adgangsvej vil fortsat være Tværstræde, mens der er mulighed for sekundære adgangsveje via stiforbindelser fra Kocksvej, Nørresvinget og Ved Nørreparken. Parkeringsplads til skolen udlægges primært i forbindelse med Tværstræde.

 

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk