Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 085

Hjem : 085 - Ny idrætshal for Frederikssund Private Realskole : Bestemmelser

MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS


bn alle Luk alle

Bestemmelser

Med hjemmel i lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013) fastsættes følgende bestemmelser for det område der er beskrevet i § 2. Lokalplanens bestemmelser er bindende for de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen.
Lokalplanens formål er:
- at muliggøre en fortætning af området blandt andet med henblik på bygningsmæssig udvidelse af den eksisterende skole.
- at muliggøre nedrivning af en del af den eksisterende bebyggelse langs Kocksvej.    
- at muliggøre opførelse af en ny idrætshal med tilhørende undervisnings- og fitnesslokaler i forbindelse med Frederikssund Private Realskole.
- at sikre, at den nye bebyggelse i dimensioner og karakter tilpasses skolens øvrige bebyggelse og de omkringliggende områder.  
2.1
Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1, og omfatter følgende ejendomme: Matr. nr. 5g, 216b, 217, 219, 222s, 222t, 7000 at og 7000 cf, Frederikssund bygrunde.
 
2.2
Lokalplanen omfatter desuden alle parceller der efter den 17. september 2015 udstykkes fra disse ejendomme.
 
2.3
Lokalplanområdet ligger i byzone.
 
2.4
Lokalplanen inddeles i områderne A og B som vist på kortbilag 1.
 

Kortet viser de matrikler, der er omfattet af lokalplanen
3.1
Lokalplanområdets anvendelse fastlægges overordnet til centerformål. Der må ikke etableres detailhandel i området.
 
3.2
Der må indenfor lokalplanområdet udelukkende etableres og drives erhverv, som ikke eller kun i ringe grad medfører gener for omgivelserne, svarende til erhverv i miljøklasse 1-2 jævnfør klassificering i Håndbog om Miljø og Planlægning.
 
3.3
Lokalplanens område A må kun anvendes til offentlige formål, herunder undervisning, daginstitution, administration, kultur- og fritidsformål. Endvidere kan der etableres legeplads, boldbaner, parkering og lignende udendørs faciliteter i området. Der må ikke etableres boliger.
 
3.4
Lokalplanens område B langs Kocksvej må kun anvendes til samme offentlige formål som område A, men der kan tillige etableres boliger og liberalt erhverv/serviceerhverv indenfor området.
4.1
Inden påbegyndelsen af opførelse af den nye idrætshal skal matr. nr. 5 g, 217, 222 s og 222 t, Frederikssund bygrunde, sammenlægges til 1 matrikel.
 
4.2
Indenfor delområde B kan der foretages udstykning efter principperne, som er vist på kortbilag 2. En forudsætning for udstykning er, at bebyggelsesprocenten ikke overstiger 40 for ejendomme indenfor delområde B.
5.1
Indkørsel til område A skal fortsat foregå ad Tværstræde og Nørresvinget.
 
5.2
Adgang for fodgængere kan tillige foregå ad stier fra Kocksvej, Nørresvinget og Ved Nørreparken.
 
5.3
Der skal fastholdes en offentlig stiforbindelse fra Kocksvej via Nørreparken til Ved Nørresvinget, i udgangspunktet med forløb som nuværende sti, som er vist på bilag 3. Stien udlægges i en bredde af mindst 3 m.
 
5.4
Den indenfor lokalplanområdet del af den eksisterende offentlige sti fra Kocksvej til Tværstræde, som er vist på kortbilag 3 fastholdes med en bredde på mindst 2,5 m.
 
5.5
Der kan tillige etableres en ny sti fra Tværstræde til Ved Nørreparken med placering som vist på kortbilag 3.
 
5.6
For enden af Nørresvinget skal der fastholdes en vendeplads med et befæstet areal på mindst 14 x 15 meter og et frit areal på mindst 17 x 18 m.
 
5.7
Der udlægges areal til brandveje med beliggenhed som vist på kortbilag 3. Brandvejene skal fremstå som frie passager i en bredde af mindst 3,5 m med et underlag, som er egnet til kørsel for tunge køre- tøjer. Brandvej fra Nørresvinget ind mod område A kan dog tillades anlagt med en fri bredde på ned til 3 m.
6.1
På kortbilag 3 er vist parkeringsarealer der reserveres til bilparkering, cykelparkering, vendeplads samt af-og pålæsning.
 
6.2
Ved opførelse af ny bebyggelse eller ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse, skal der etableres parkeringspladser med udgangspunkt i følgende parkeringsnorm: For boliger etableres mindst 1 p-plads pr. boligenhed. For erhvervsareal og offentligt formål etableres mindst en p-plads pr. 50 m2 etageareal, dog med mulighed for lempelserne, som fremgår af stk. 3 og 4.
 
6.3
Skolen skal til enhver tid have råderet over mindst 30 parkeringspladser på ejendommen eller i umiddelbar nærhed. I forbindelse med nyt byggeri eller indretning af bebyggelse til skoleformål, kan bygningsmyndigheden med udgangspunkt i parkeringsnormen som er nævnt i stk. 2 kræve, at skolen etablerer yderligere op til 30 p-pladser med placering indenfor de på kortbilag 3 viste parkeringsarealer. Med hensyn til behovet for yderligere parkeringsbehov i forbindelse med etableringen af idrætshallen ansættes dette til at være 0.
 
6.4
Realskolen skal til enhver tid have råderet over mindst 7 p-pladser med indkørsel fra Nørresvinget. Ved udvidelse af skolen kan bygningsmyndigheden med udgangspunkt i parkeringsnormen som nævnt i stk. 2 kræve, at der anlægges yderligere parkeringspladser til skolen indenfor det på kortbilag 3 viste parkeringsareal ved Nørresvinget.
 
6.5
Parkeringsarealer med mere end 20 parkerings- pladser skal etableres med tæt befæstning.
7.1
Forsyningsledninger, herunder også til vejbelysning, må ikke udføres som luftledninger, men må alene udføres nedgravede.
 
7.2
Der må ikke opsættes nogen form for antenner/paraboler på bebyggelsen.  
 
8.1
Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 65.
 
8.2
Ny bebyggelse skal placeres indenfor de på kortbilag 3 viste byggefelter.
 
8.3
Skure, garager, carporte og lignende kan tillige opføres indenfor de på kortbilag 3 viste parkeringsarealer.
 
8.4
Udenfor byggefelterne og de på kortbilag 3 viste parkeringsarealer må der udelukkende opføres op til 5 småbygninger med hver et grundareal på højst 10 m2 og en bygningshøjde på højst 2,5.
 
8.5
Indenfor byggefeltet på matr. nr. 217 må bebyggelsen opføres i op til 3 etager og bygningshøjden må ikke overstige 12,0 m. Facadehøjden bortset fra gavle må ikke overstige 9 m
 
8.6
Indenfor byggefeltet på matr. 5g må bebyggelsen højst opføres i 2 etager og bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m.
 
8.7
Indenfor byggefeltet på matr. 222s, 222t og delvist på 217 må bebyggelsen højst opføres i 2 etager og bygningshøjden må ikke overstige 12 m. Bygningen skal placeres minimum 2,5 meter fra naboskel mod øst og syd. Niveauplanfor den nye hal fastsættes til gulvkote i hallen, svarende til DVR 5,2.
 
8.8
Tage skal udformes som symmetriske saddeltage eller fladt tag. Der kan opsættes solenergianlæg på de symmetriske saddeltage.
 
8.9
Ny bebyggelse langs Kocksvej skal opføres enten som fritliggende, villalignende bebyggelse i stil med den nuværende eller som større, sammenbyggede enheder.
 
8.10
Såfremt ny bebyggelse langs Kocksvej opføres som fritliggende bygninger, skal det ske efter følgende retningslinjer:
Bebyggelsen må opføres i højst 2 etager. Gadefacade skal placeres parallelt med Kocksvej i en afstand af højst 1,5 m. fra skel mod Kocksvej. Bygningens facade langs Kocksvej må ikke overstige 10 m i længden og bygningshøjden må ikke overstige 9,5 m. målt fra terræn til tagrygning. Facade- højden bortset fra gavle må ikke overstige 6,5 m. Taget skal udformes som symmetrisk saddeltag hvis vinkel med det vandrette plan er mellem 35 og 50.
 
8.11
Såfremt ny bebyggelsen langs Kocksvej opføres som større, sammenbyggede enheder skal det ske efter følgende retningslinier:
Den samlede bygning skal placeres indenfor de på kortbilag 3 viste byggefelter. Bebyggelsen skal fremstå som villalignende bygningskroppe sammenbygget med lavere, tilbagetrukne mellembygninger. Bebyggelsen skal udformes med udgangspunkt i principperne, som er vist på bilag 4. De primære, villalignende bygningskroppe langs Kocksvej skal placeres med gadefacade i en af- stand af op til 1,5 m fra vejskel. Mellembygningernes gadefacade skal trækkes mindst 1 m tilbage på grunden i forhold til de primære bygninger. Bygningshøjden må ikke overstige 9,5 m for de primære bygningskroppe og 8,5 m for mellembygningerne. Facadehøjden bortset fra gavle må ikke overstige 6,5 m. Tagene på de primære bygningskroppe skal udføres som saddeltage hvis vinkel med det vandrette plan er mellem 35 og 50 grader. Tage på mellem- bygninger skal udformes med tilsvarende taghældning og/ eller som fladt tag.
Småbygninger som udhuse, garager, carporte skal trækkes mindst 5 m tilbage på grunden i forhold til gadefacaden af den primære randbebyggelse langs Kocksvej. Såfremt småbygningerne ikke overstiger 2 m i højden kan de dog opføres i tilknytning til eventuelle støjmure/ hegnsmure langs vejen.
 
8.12
Oplukkelige vinduer i facaden mod Kocksvej skal udføres med specialvinduer med lydsluse, og faste vinduer i facaden mod Kocksvej og øvrige vinduer i facaderne vinkelret på Kocksvej skal forsynes med termoruder med en lydisolation Rw + Ctr på mindst 33 dB.
 
9.1
Bebyggelsens ydervægge og tagflader skal frem- stå i afdæmpede jordfarver i røde, gule, brune, grå nuancer eller sort. Der må ikke anvendes blanke og reflekterende tagmaterialer med undtagelse af glas. Det maksimale glanstal for tag- og facadematerialer fastsættes til 10, dette gælder også for solenergianlæg.
 
9.2
Skiltning og reklamering må ikke finde sted i området med undtagelse af skilt med navne- og firmaoplysninger ved bygningens indgangsparti samt eventuelt ved låge/ port til ejendommen. Skiltene må ikke overstige 30 cm i højden og 40 cm i bredden.
 
For bebyggelse langs Kocksvej gælder følgende
9.3
Langs Kocksvej skal den primære randbebyggelse opføres med ydervægge af muret tegl og fremstå som blank mur eller pudset/ vandskuret eller lignende. Pudsede/vandskurede facader skal fremstå med pudsens egen farve eller påført kalk- eller cementbaseret overfladebehandling eller silikatmaling. Eventuelle hegnsmure/ støjmure ud mod Kocksvej skal udføres efter samme retningslinier.
 
9.4
Tilbagetrukne mellembygninger skal fremstå med ”lette” facader i træ, metal og/eller glas.
 
9.5
Mindre bygningsdele som døre, vinduer, skodder m.v. skal udføres af træ, metal og/ eller glas.
 
9.6
Tage skal udføres uden udhæng men kan eventuelt placeres på fremtrukket gesims.
 
9.7
Tage skal beklædes med teglsten, som fremstår med teglets naturlige, matte overflade. Teglene må således ikke være glaserede, engoberede eller lignende. Tage på mellembyginger samt mindre bygningsdele som karnapper og kviste, kan tillige dækkes med lette tagmaterialer som tagpap eller plane metalplader. 
 
9.8
Facaderne ud mod Kocksvej skal opdeles med regelmæssigt placerede vindues- og dørhuller. Vinduerne skal være højere end de er brede og skal opdeles med lod- og tværposter, som giver vinduet karakter og muliggør mindre oplukkelige partier. Der kan eventuelt  opsættes skodder og lydsluser ved vinduerne. 
 
9.9
Såfremt randbebyggelsen langs Kocksvej udføres som sammenbyggede bygningskroppe, skal bebyggelsens facader mod Kocksvej udformes i princippet som vist på skitsebilaget herunder. Skitsen viser eksempler på villalignende bygningskroppe sammenbygget med lavere mellembygninger.
 
9.10
Sekundære småbygninger som garager, carporte og udhuse skal opføres i samme stil og materialer som den primære bebyggelse, eller som let bebyggelse med træbeklædte ydervægge og tagpap på taget.
 
10.1
Bebyggelse, som på kortbilag 2 er markeret som bevaringsværdig må ikke nedrives, ombygges eller på anden vis ændres uden byrådets tilladelse.
 
10.2
Bebyggelsen skal fastholdes i eller tilbageføres til oprindelig udformning, også hvad angår materialer og overfladekarakter. Bebyggelsen skal fremstå i farver, som er i overensstemmelse med bygningens alder og stil.
 
10.3
Bebyggelse, som på kortbilag 2 er markeret som miljøstøttende kan bevares eller rives ned. I det omfang den bevares, skal den fastholdes i eller tilbageføres til oprindelig stil og karakter. Såfremt bebyggelsen nedrives, skal den erstattes af ny bebyggelse, som tilpasses den resterende randbebyggelse langs gaden jævnfør lokalplanens bestemmelser.
11.1
Arealer, som på kortbilag 3 er markeret som grønne arealer skal fortsat fremstå som sådan med græs og beplantning. Eventuelle legepladser og lignende skal indpasses, så det grønne præg fastholdes.
 
11.2
Ved etablering af ny bebyggelse til bolig- eller erhvervsformål i område B skal der på ejendommen etableres udendørs opholdsarealer svarende til mindst 15% af etagearealet.
 
11.3
Parkeringsarealer med mere end 20 p-pladser skal anlægges med tæt befæstning i form af asfalt, fliser eller lignende.
 
11.4
Terrænregulering på mere end +/- 30 cm må ikke ske uden byrådets tilladelse. Undtaget for dette er nødvendige terrænreguleringer i forbindelse med etableringen af den nye idrætshal f. eks. mellem boldbaner og hallens indgangsparti i halniveau og mod parkeringspladsen syd for hallen.
 
11.5
I østskel skal der fastholdes eller etableres et levende hegn med tilsvarende karakter som det eksisterende, bestående af hæk/ buskbeplantning samt en række større træer.
 
11.6
De på kortbilag 3 angivne adgangsarealer må ikke benyttes til udendørs ophold, men må kun anvendes som adgangsarealer til bebyggelsen og skal udformes i overensstemmelse hermed.
 
11.7
Belysning af udendørs arealer, for eksempel parkeringsarealer og stier må udelukkende ske med parkbelysning, væghængte armaturer eller pullertbelysning med lyspunktshøjde på max 3,6 m. Lyskilden skal være afskærmet, så den ikke virker blændende og lysets farvegengivelse skal være så lig dagslys som muligt.
 
12.1
Ny bebyggelse skal inden ibrugtagen være tilsluttet fjernvarmeforsyning og kommunal vandforsyning samt spildevands- og regnvandsledning i overens- stemmelse med gældende forsyningsplaner for området.
 
12.2
Overfladevand fra befæstede arealer skal være tilsluttet kommunal spildevandsledning eller regn- vandsledning i overensstemmelse med gældende spildevandsplaner for området. Kommunen kan kræve, at overfladevand fra parkeringsarealer med mere end 20 p-pladser afledes via olieudskiller.
 
12.3
Inden ibrugtagen af ny bebyggelse til boliger, institutioner eller skoleformål skal det være sikret, at trafikstøjniveauet for indendørs opholdsarealer ikke overstiger 33 dB ved lukkede vinduer og 46 dB ved åbne vinduer.
 
12.4
Inden ibrugtagen af ny bebyggelse til kontorformål skal det være sikret, at trafikstøjniveauet på indendørs opholdsarealer ikke overstiger 38 dB.
 
12.5
Det skal være sikret, at der på de primære uden- dørs opholdsarealer kan overholdes et trafikstøjniveau på højst 58 dB. Dette kan bl.a. indebære, at opholdsarealerne skal placeres bag randbebyggelsen langs Kocksvej og at der eventuelt skal være etableret supplerende støjskærme mellem de enkelte bygninger langs vejen.
 
12.6
Inden ibrugtagen af ny bebyggelse skal det sikres, at der er udlagt og anlagt det nødvendige antal parkeringspladser og det nødvendige udendørs opholdsareal.
 
13.1
Lokalplan 009, vedtaget af byrådet den 16. december 2008 ophæves i sin helhed, når nærværende lokalplan godkendes og offentliggøres endeligt.
 
14.1
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
 
14.2
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg med videre der er indeholdt i planen.
 
14.3
Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.
 
14.4
Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl. med mindre Byrådet skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens § 19 og 20).
 
14.5
I henhold til planlovens § 47 er der mulighed for at ekspropriere ejendomme eller rettigheder over ejendomme når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for realisering af lokalplanen.
 
14.6
I henhold til planlovens § 18 fortrænger lokalplanen privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter der er uforenelige med planen.
 
14.7
Lokalplanen indeholder i § 9 bestemmelser om, at bebyggelse og bygninger ikke må nedrives, om- bygges eller ændres uden tilladelse fra byrådet. Bestemmelsen har hjemmel i planlovens §15, stk.
 
14.8
En tilladelse er en dispensation efter planlovens §19. Hvis en tilladelse til nedrivning nægtes, kan ejeren efter planlovens § 49 under visse forud- sætninger forlange, at ejendommen overtages af kommunen mod erstatning, hvis der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for ejendomme med en lignende beliggenhed og benyttelse, som ikke er omfattet af et nedrivningsforbud. 
Således vedtaget af Frederikssund Byråd den 16. december 2015 til offentlig fremlæggelse efter reglerne i planloven.
                    Sign.                                                                                        Sign
John Schmidt Andersen Borgmester                      /                        Ole Jacobsen Kommunaldirektør
 
 
Således endeligt vedtaget af Frederikssund Byråd den 30. marts 2016.
 
                  Sign.                                                                                        Sign
John Schmidt Andersen Borgmester                      /                        Ole Jacobsen Kommunaldirektør
 

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk