Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 085

Hjem : 085 - Ny idrætshal for Frederikssund Private Realskole : Andre planer og love : Miljøscreening

Miljøscreening

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der ske en miljøvurdering af planer, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Ordet ”miljø” dækker i denne forbindelse et bredt spekter af forhold omkring natur, ressourceforbrug, levevilkår for mennesker m.v. Lovens formål er at fremme en bæredygtig udvikling.

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner skal der altid foretages en vurdering (screening) af, hvorvidt der er behov for at udarbejde en miljøvurdering eller ej.

Frederikssund Kommune har ud fra en screening af nærværende lokalplan draget den konklusion, at lokalplanen ikke indebærer at der skal gennemføres en miljøvurdering, idet lokalplanen kun omfatter et mindre område på lokalt plan, ikke fastlægger rammer for projekter omfattet af lovens bilag 3 og 4, ikke påvirker et udpeget naturbeskyttelsesområde og ikke fastlægger rammer for projekter som må antages at få en væsentlig indflydelse på miljøet.

De aspekter, som eventuelt ville kunne komme på tale, i forhold til en miljøvurdering, ville være trafik, støj og kulturmiljø.


Det vurderes, at den øgede trafik, som en udvidelse af skolen eventuelt måtte medføre på sigt, vil være af underordnet betydning i forhold til den generelle trafikstigning og trafikforholdene generelt i bymidten. Ligeledes vurderes den ekstra støj, som vil kunne forekomme på skolens udendørs opholdsarealer ved f.eks. øget fritidsbrug af arealerne at være minimal og indenfor det, som rimeligt kan forventes i tæt bymiljø. Lokalplanen
sikrer, at der i forbindelse med opførelse af ny bebyggelse til miljøfølsom anvendelse langs Kocksvej tages forholdsregler til sikring af, at Miljøstyrelsens vejledende grænser for trafikstøj ikke overskrides.

Lokalplanen åbner mulighed for nedrivning af bygninger, som i kommunens SAVE registrering er vurderet som værende af middel bevaringsværdi (med bevaringsværdi
4-6). Egnsmuseet har tidligere bemærket, at Kocksvej nr. 14 er et fint eksempel på datidens murstensarkitektur og at husrækken langs Kocksvej udgør en del af et sammenhængende bevaringsværdigt miljø.

Byrådet er således opmærksom på bevaringsværdierne men skønner, at en nedrivning af bebyggelsen langs Kocksvej ikke vil medføre en så væsentlig ændring af kulturmiljøet i området, at en egentlig miljøvurdering er påkrævet. Beslutningen begrundes med, at det kun er en mindre del af det bevaringsværdige miljø som berøres, at der både i nærområdet og i resten af byen findes mange lignende ”villabygninger” og at lokalplanen sikrer,at ny bebyggelse langs Kocksvej set fra gaden tilpasses den resterende bebyggelse i omfang og karakter.

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres sammen med lokalplanforslaget.

 

 

 

 

 

 

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk