Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 085

Hjem : 085 - Ny idrætshal for Frederikssund Private Realskole : Andre planer og love : Forhold til byens andre funktioner

Forhold til byens andre funktioner

Vandforsyning

Området forsynes med vand fra kommunalt vandværk.

Varmeforsyning

I Frederikssund kommunes varmeforsyningsplan er området udlagt til forsyning med fjernvarme. Der er tilslutningspligt til fjernvarmenettet indenfor området. Ved opførelse af lavenergihuse til boligformål kan der dispenseres fra tilslutningspligten jævnfør bygnings-reglementets bestemmelser herom.

Spildevand og overfladevand

Lokalplanområdet er omfattet af gældende spildevandsplan for Frederikssund. Området skal seperatkloakeres.

Trafik

Lokalplanen ligger stationsnært i bymidten men også tæt på to trafikerede indfaldsveje - Kocksvej og Ny Østergade. 

En stationsnær og central beliggenhed betyder som udgangspunkt god tilgængelighed for gående, cyklende og rejsende med kollektiv trafik, hvilket er en stor fordel for skolen, som både har indenbys og udenbys elever.

I praksis er områdets tilgængelighed for de bløde trafikanter dog ikke optimal på grund af manglende cykelstier blandt andet langs Kocksvej og fra stationen til Kocksvej og på grund af problematiske krydsningsmuligheder over Kocksvej og Ny Østergade. Disse problemer kan ikke løses ved lokalplan, men bør indgå i de trafikpolitiske overvejelser for Frederikssund by og i de fortløbende prioriteringer af indsatsområder på trafikområdet.

Ligeledes er parkeringsforholdene og mulighederne for afsætning ikke optimale i området. Skolen råder i dag over 30 parkeringspladser, heraf 24 på egen ejendom og 6 ved låneaftale på matr. nr. 216b. For at forbedre parkerings- og afsætningsforholdene udlægger lokalplanen
et nyt parkeringsareal, hvor skolens tennisbane ligger i dag. Arealet kan rumme 25-30 p-pladser samt af- og pålæsningsplads. Parkeringspladserne kan kræves anlagt som forudsætning for ibrugtagen af nyt byggeri til skoleformål.

Trafikstøj

Planloven fastlægger, at der ikke må udlægges arealer il støjfølsom anvendelse i støjbelastede områder med mindre der etableres foranstaltninger til sikring mod
støj.

I Miljøstyrelsens ”Vejledning om Trafikstøj” fra 2007 fastlægges som vejledende grænseværdier, at trafikstøj på udendørs opholdsarealer ikke bør overstige 58 dB.
Hvis trafikstøjen overstiger 58 dB ved bebyggelsens facader bør bebyggelsen støjisoleres med facadeisolering og lydsluser ved vinduerne, således at det indendørs støjniveau ved åbne vinduer ikke overstiger 46 dB for opholdsrum.

Bygningsreglementet fastlægger, at støjniveauet for indendørs opholdsarealer for bl.a. boliger, daginstitutioner og skoler ikke må overstige 33 dB ved lukkede vinduer.
For kontorer må det indendørs støjniveau ikke overstige 38 dB.

Ifølge støjberegninger foretaget i 2008 overskrides miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj på facaderne langs Kocksgade og på en mindre del af arealerne
mellem bygningerne i randbebyggelsen. Denne støj aftager dog jo længere man bevæger sig ind på skolens område og væk fra Kocksvej. Der skal derfor foretages støjsikring i forbindelse med etablering af nye boliger, skoler, institutioner og kontorer langs Kocksvej.
For at overholde de vejledende støjgrænser på de udendørs opholdsarealer udlægger lokalplanen arealer til adgangsarealer, hvor udendørs ophold ikke må finde sted. Disse arealer fastlægges på baggrund af støjberegningerne fra 2008, hvor alle arealer med et støjniveau over 58 dB udlægges til adgangsareal.

Ifølge støjberegningerne fra 2008, kan støjniveauet for indendørs opholdsarealer holdes indenfor de vejledende grænseværdier såfremt oplukkelige vinduer i facaden ud mod Kocksvej udføres som specialvinduer med lydsluse, og såfremt faste vinduer i facaden mod Kocksvej og øvrige vinduer i facaderne vinkelret på Kocksvej forsynes med termolydruder med en lydisolation Rw + Ctr på mindst 33 dB.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk