Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 082

Hjem : 082 - Vindmølle ved Dalby : Bestemmelser

MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS


bn alle Luk alle

Bestemmelser

Med hjemmel i lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013) fastsættes følgende bestemmelser for det område der er beskrevet i § 2. Lokalplanens bestemmelser er bindende for de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen.
Lokalplanen har til formål at:

  - muliggøre opstilling af én vindmølle med en maksimal totalhøjde på 45 meter,
  - fastlægge bygningsregulerende bestemmelser der tager hensyn til nabobebyggelse og landskabet,
  - fastsætte bestemmelser om fjernesle af eksisterende husstandsvindmølle ved opstilling af en ny vindmølle,
  - fastsætte vilkår om fjernelse af vindmøllen og øvrige anlæg ved ophør af driften.
 
 
2.1Områdeafgrænsning
Lokalplanområdet afgrænses, som vist på Kortbilag 1, og omfatter en del af matrikelnr. 6a Dalby By, Krogstrup.
 
2.2Zoneforhold
Området ligger i landzone og skal forblive i landzone.
 
2.3Landzonetilladelse - Bonusvirkning
Vindmøllen og de anlæg der er nødvendige for dens drift, der opføres eller udføres efter bestemmelserne i lokalplanen kræver ikke tilladelse efter Planlovens § 35, stk. 1.
Til bonusvirkningen knyttes en betingelse om, at vindmøllen, dens fundamentet til en meter under terræn og tilhørende tekniske anlæg skal fjernes uden udgift for det offentlige, hvis vindmøllen har været ude af drift i ét år.
 

Lokalplanområdet er markeret med rød ramme

3.1Anvendelse - delområde A
Delområde A må anvendes i overensstemmelse med planlovens §35 stk. 1.
 
3.2Anvendelse - delområde B
Området må kun anvendes til vindmølledrift, tilkørselsvej samt jordbrugsmæssig anvendelse. Inden for byggefeltt i delområde B må der kun opstilles én vindmølle med dertilhørende tekniske anlæg, der kan være nødvendig for vindmøllens drift.
 
Tekniske anlæg kan f.eks. være transformerstationer, teknikskabe og teknikkabiner.
4.1Udstykning
Ingen bestemmelser
5.1Vejadgang
Vejadgangen til lokalplanområdet sker fra Østergaardsvej 35 via Østergården og eksisterende markveje.
 

Adgangsvej til lokalplanområdet

6.1 Ledninger, kabler mv.
Forsyningsledninger til vindmøllen og el-net skal udføres som jordkabler.
7.1Vindmøllens placering
Inden for byggefelt til vindmølle og øvrige tekniske anlæg må der opstilles én vindmølle med en mindste totalhøjde på 35 meter og en maksimal totalhøjde på 45 meter. Overkanten af vindmøllens fundment må højst være 10 cm over naturligt terræn.
 
7.2Tekniske anlæg
Inden for byggefeltet må der maksimalt opføres et teknisk anlæg, der er nødvendig for vindmøllens drift. Anlægget må max. være 12m² og have en bygningshøjden på max. 3 meter. Inden for byggefelterne må der desuden opføres mindre teknikskabe/tavler, f.eks. til styring af vindmøllen.
 
7.3Øvrige arealer
Øvrige arealer inden for lokalplanområdet der ikke anvendes til vindmølledrift kan anvendes til jordbrug.
 
8.1Vindmøllens udseende
Vindmøllen skal fremstå med et lukket konisk rørtårn og have tre vinger.
 
8.2Vindmøllens materialer
Blanke og reflekterende materialer må ikke anvendes til vindmøllen og vingerne skal være antirefleksbehandlet.
 
8.3Vindmøllens farve
Vindmøllens rørtårn, møllehus og vinger skal have samme farve og fremstå  i hvid eller lys grå farve.
 
8.4Skiltning og reklamering
Skiltning og reklamering må ikke finde sted. Dog må møllefirmaets logo være synligt på vindmøllen.
 
8.5Belysning
Vindmøllen må ikke belyses.
 
8.6Tekniske anlæg
Tekniske anlæg skal enten fremstå i grå, sort eller i en dæmpet grøn farve.
 
8.7Tagmaterialer
Tagmaterialer skal holdes i mørk grå eller sort farve.
9.1Ophør af vindmølledrift
Ved ophør af vindmølledrift, skal vindmøllen, dens fundament til en meter under terræn og tilhørrende tekniske anlæg fjernes inden for et år. Alle udgifter skal afholdes af ejer.
10.1Beplantning
Ved opførelse af tekniske anlæg skal der etableres afskærmende grøn beplantning.
 
10.2Terræn
Terrænet skal efter anlægsarbejde i princippet fremtræde som eksisterende terræn.
 
Afskærmende grøn beplantning betyder at de tekniske anlæg ikke må fremstå tydeligt på bar mark.
At terrænet i princippet skal fremtræde som eksisterende terræn, betyder at der ikke må være synlige terrænændringer efter anlægsarbejdet, som f.eks. jordbunker, volde eller ligende.
11.1Ibrugtagelse af vindmøllen
Vindmøllen i delområde B må ikke opstilles, før ejendommens husstandsvindmølle i delområde A er fjernet.

12.1Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må de ejendomme der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan forsætte som hidtil. Lokalplanen medføre heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg med videre der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke på de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til PlanSystemDK.
 
12.2Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. 
Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl., med mindre Byrådet skønner at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens § 19 og 20).
 
12.3I henhold til planlovens § 18 fortrænger lokalplanen privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter der er uforenelige med planen.
Således endelig vedtaget af Frederikssund Byråd den 28. oktober 2015.
John Schmidt Andersen Borgmester /Ole Jacobsen Kommunaldirektør

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk