Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 082

Hjem : 082 - Vindmølle ved Dalby : Bekendtgørelse - vedtaget

Bekendtgørelse - vedtaget

Bekendtgørelse af endelig vedtagelse af lokalplan nr. 082 for vindmølle ved Dalby

Dato for bekendtgørelsen er den 2. november 2015.

Byrådet har den 28. oktober 2015 endeligt vedtaget Lokalplan nr. 082 for vindmølle ved Dalby

Lokalplan nr. 082 giver mulighed for at opstille én vindmølle med en maksimal totalhøjde på 45 meter. Vindmøllen skal erstatte den eksisterende husstandsvindmølle. Lokalplanen giver desuden mulighed for, at der kan etableres mindre tekniske anlæg, der er nødvendige for vindmøllens drift. Det areal der ikke anvendes til vindmølledrift kan forsat anvendes til landbrugsdrift.

Støjgenerne fra den nye vindmølle er undersøgt og resultaterne viser, at den støj som de omkringboende kan opleve ikke overstiger de grænseværdier, der fremgår af Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011 fra Miljøministeriet. Støjberegningerne kan findes i baggrundsmaterialet til lokalplanen.

Der er gennemført en miljøscreening af lokalplanen jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Frederikssund Kommune har draget den konklusion, at lokalplanen ikke indebærer, at der skal gennemføres en miljøvurdering, jf. §4, stk. 4. idet lokalplanen kun omfatter et mindre område på lokalt plan, ikke fastlægger rammer for projekter omfattet af lovens bilag 3 og 4, ikke påvirker et udpeget naturbeskyttelsesområde og ikke fastlægger rammer for projekter som må antages at få en væsentlig indflydelse på miljøet.

Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i 8 uger fra d. 29. juni 2015 til d. 24. august 2015. Der er ikke foretaget ændringer ved den endelige vedtagelse af lokalplanen. Når lokalplanen er offentlig bekendtgjort må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre der forinden er meddelt dispensation til det.

Byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen kan, hvad angår retlige forhold påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden for 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse, dvs. fra 4 uger fra d. 2. november 2015. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet.

Du klager via Klageportalen. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.
Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse, jf. Planlovens § 62, stk. 1.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk