Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 076

Hjem : 076 - Lokalplan for Vinge Centrum : Formål, beliggenhed & indhold : Lokalplanens indhold

Lokalplanens indhold

Lokalplanen har til formål at skabe forudsætningerne for udvikling af Vinge Centrum med stationen omkranset af en attraktiv, bæredygtig og tæt by. 

Inden for lokalplanen udlægges 183.860 bruttoetagemeter til blandende byfunktioner; boliger, detailhandel, offentlige formål, kontor- og liberalt erhverv. Desuden gives der mulighed for at etablere serviceerhverv, som understøtter den bymæssige karakter.


Illustrationen er et eksempel på variation i bygningshøjder og hvordan veje og friarealer i byen er tænkt multianvendelig.

Det Grønne Hjerte
Lokalplanen fastsætter bestemmelser om etablering af Det Grønne Hjerte - en landskabskorridor, der krydser Vinge centrum i nord-syd gående retning. Intentionen med Det Grønne Hjerte er at skabe sammenhængskraft for hele Vinge, samt at sikre let og hurtig adgang til naturen og det omkringliggende åbne land, helt til fra perronerne på den nye S-togsstation i begge sider. I lokalplanens bestemmelser udlægges adgange for de bløde trafikanter via promenader langs Det Grønne Hjerte. Promenaderne indrammer det sammenhængende landskabsrum. Promenaderne er forbundet med øst-vest gående passager (grønne strøg) og leg- og opholdszoner, som binder hele byen sammen på tværs af Det Grønne Hjerte.

Det Grønne Hjerte er tænkt som både et gennemgangsrum og en opholds- og bevægelseszone. Landskabsbroen samler den nordlige og sydlige del byen og forhindrer at stationen deler byen, samt forbinder Det Grønne Hjerte. Det Grønne Hjerte forventes at rumme en relativt høj grad af både topografisk og biotopisk diversitet. De forskellige grønne byrum bidrager yderligere som understøtning til biodiversitet i området.

Landskabsbro
Et centralt element i lokalplanen er desuden fastlæggelse af S-togsstationen og den cirkelformede stationsplads. Vinges S-togsstation er placeret helt naturligt, hvor Det Grønne Hjerte krydser S-togsbanen. Stationen er en del af byens tætte og intense centrum og her vil man stige af S-toget i en blanding af by og natur, med grønne arealer på begge sider af stationen. 

Det er lokalplanens intention, at stationens placering, som en integreret del af Det Grønne Hjerte, giver Vinge en social sammenhæng fra starten, en sammenhæng der vil forstærkes efterhånden som byen over tid udbygges.

Landskabsbroen skal danne et særligt byrum karakteriseret af udsyn og overblik på flere niveauer. Idet man ankommer med toget, møder man byen og det grønne landskab. Hensigten er, at den grønne beplantning på Landskabsbroen og i skålen skal invitere folk til ophold og et langsomt flow på byrummets skrånende flader, mens butikker og cafeer inviterer til ophold på Landskabsbroens mange niveauer.

De gode byrum
Det er kommunens vision, at lokalplanen understøtter skabelse af et centrum, hvor mennesker mødes i byens fælles byrum. Gennem en høj tæthed og blanding af forskellige funktioner og byrum, er ambitionen at skabe et levende bycentrum. Mødet mellem bygninger og byrum er derfor højt prioriteret i Vinge Centrum.

Sikring af naturen i byen
Frederikssund Kommune er i planlægningen af Vinge Centrum blevet opmærksom på, at arealer tæt på Tvinsmosen er af vital betydning for den spidssnudede frø, som er en beskyttet dyreart. Kommunen har derfor i planlægningsprocessen tilrettet projektet således, at disse vigtige arealer for frøerne ikke berøres. Det er kommunens vision, at naturen - de grønne og blå landskabselementer skal være definerende for byens rum.

Bebyggelse
Intentionen med Vinge Centrum er at skabe en varieret boligmasse samt handel og erhverv. Boligerne er tænkt opdelt i forskellige typologier, rækkehuse og etageboliger, der varierer i højde og sammensætning indenfor hvert byggefelt. Det er tanken, at lokalplanens overordnede udlæg af bygninger og organisering af bydelene gør det muligt at opdele byen i mindre udstykninger, der alle indeholder rationelle byggefelter.

Det er hensigten, at Vinge Centrum skal variere i bygningsvolumener op til 8 etager i højden og mellem 20 og 50 m i udstrækning. Fra den store gårdkarré til fortættede atriumbygninger, fra byhuse til rækkehuse, fra lave lange strukturer til høje punkthuse. Bygningsmassen vokser i højde mod centerbebyggelsen og de skiftende bygningshøjder bidrager til en variation af rumlige oplevelser og er med til at understrege de topografiske forhold. De varierende højder gør det ligeledes muligt at sikre gode dagslysforhold både i rummene mellem husene og i de enkelte boliger.

Det er essentielt at sikre gode lysforhold i og mellem boligerne. Designmanualen, Bilag 8, side 21 beskriver og illustrerer hvorledes dette bedst sikres og der henvises tillige til SBi-anvisning 219, 'Dagslys og rum i bygninger'.

Byrådet ønsker at arbejde for at der opnås variation i facadeudtrykkene på husene. Facaderne kan bl.a. anvendes som 'flader' til kunst, de kan begrønnes eller anvendes aktivt, som en del af byrummet.


Illustrationen er et referencebillede fra Designmanualen  til Vinge Centrum.

Den bæredygtige By
Det er kommunens vision, at Vinge Centrum allerede fra start planlægges som bæredygtigt. Der er i Vinge Centrum en unik mulighed for at sikre, at ny teknologi implementeres mest hensigtsmæssigt i byen. Lokalplanen har derfor til hensigt at sikre, at der er taget højde for at fremtidige – endnu ikke udviklede teknologier - kan placeres og udnyttes mest optimalt for byen.

I lokalplanen stilles derfor krav til, at der allerede ved anlæg af vejene tænkes i, at vejene skal være trace for alle former for forsyning af byen. I Vinge Centrum er det desuden intentionen, at affaldsløsninger er gravet ned i vejarealer. Derfor skal alle veje matrikulært ejes af kommunen, da det er vejejer som giver vejretten og som giver tilladelse til at anvende vejen til andet end færdsel.

Det er desuden Byrådets vision, at der ved anlæg tænkes i anvendelse af bæredygtige materialer.

Energi på tværs

Det indgår i Byrådets samlede vision for Vinge, at varmeforsyningen/behov for nedkøling på sigt skal bestå af et samlet vandbåret lavtemperaturfjernvarmenet for hele byen, hvor varmen leveres af en eller flere miljøvenlige varmekilder som f.eks. overskudsvarme fra virksomheder og bygninger, varmepumpeanlæg og solvarmeanlæg.  Et anlæg, der samtidigt kan lagre eventuel overskudsvarme. 

Fjernvarmenettet udvikles konkret ved, at der etableres blokvarmecentraler på områdeniveau eller bygningsniveau. Blokvarmecentralerne er forberedt til at kunne sammenkobles til et samlet fjernvarmesystem, når det kan godtgøres, at det er samfundsøkonomisk fordelagtigt at erstatte midlertidige varmepumper, der forsyner kommende etaper af Vinge by.

Kommunen har fået analyseret de forsyningskoncepter, der både på kort og lang sigt kan opfylde denne vision og som samtidigt kan etableres med gennemprøvet fuldt udviklet teknologi, der er økonomisk attraktiv for de kommende investorer, brugere og beboere. Sideløbende med varmeforsyningsanalyserne er der foretaget en omfattende analyse af, i hvor stort et omfang der kan hentes varme op fra grundvandet og jorden under Vinge, uden at der er risiko for at beskadige det underliggende grundvandsdepot, hverken mekanisk, kemisk eller biologisk.

Det er på sigt meningen, at energi skal kunne udveksles mellem brugere af systemmet, således at overskudsvarme fra én bruger kan anvendes af andre brugere eller til offentlige formål, eksempelvis opvarmning af cykelskure, bænke medborgerhus mv.


Referencebilleder af nedgravede affaldsløsninger.

Bæredygtig affaldshåndtering
Affald fra virksomheder og institutioner skal håndteres i henhold til kommunens gældende regulativ for erhvervsaffald og gældende lovgivning på området.

I forlængelse af visionen om Vinge som en smart by arbejdes der også med, hvordan kommunen kan bruge øget registrering af data fra de nedgravede affaldsløsninger til målrettet at informere og involvere brugerne.


I nærværende lokalplan åbnes der mulighed for, at der etableres nedgravede affaldsløsninger i vej- og fællesarealer for boliger, for derigennem at minimere transport, gener i forhold til lugt med videre, men også visuelt i forhold til at skabe byens rum.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk