Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 076

Hjem : 076 - Lokalplan for Vinge Centrum : Formål, beliggenhed & indhold : Baggrund og formål

Baggrund og formål

Formålet med lokalplanen

Lokalplanen har til formål at fastlægge rammerne for den fremtidige byudvikling af Vinge Centrum. Lokalplanen skal give mulighed for etablering af Vinge Centrum, som skal rumme en del af byens detailhandel, boliger, erhverv, offentlige services samt den kommende S-togsstation. Lokalplanen skal blandt andet sikre at Vinge Station opføres som et arkitektonisk vartegn for byen. Vinge Station skal udføres som en "skål", der fungerer som en landskabsbro der forbinder det grønne hjerte over jernbanen, og landskabsbroen skal samtidig fungere som et tag over stationen. Skålen er tænkt som værende et knudepunkt for transport, liv og ophold for hele Vinge.


Illustrationen af Vinge Station. 

Et unikt træk ved Vinge er Det Grønne Hjerte, der ligeledes sikres gennem denne lokalplan. Det Grønne Hjerte er et langt sammenhængende grønt og blåt byrum - en fælled, der strækker sig gennem hele området fra nord til syd. Det Grønne Hjerte skal fungere som et gennemgangsrum med opholds- og bevægelseszoner. Det Grønne Hjerte er en byfælled, der er tænkt anvendt som et samlingssted til fælles aktiviteter i det offentlige rum. Byens liv, aktivitet og serviceudbud forenes med landskabelig beliggenhed og rekreative omgivelser.

Visionen fra helhedsplanen er understøtte sund og miljørigtige transportløsninger som cykling og gang. Lokalplanens krav til cykelparkering og lave parkeringskrav skal give incitament til at vælge toget eller cyklen. Den tætte by skaber grundlag for kollektiv transport, som et godt alternativ til biltransporten.
Der etableres pendlerparkeringspladser ved stationen, således at pendlere fra Hornsherred kan vælge at sætte bilen i Vinge og taget S-toget videre ind mod København.

På miljøområdet er visionen, at dette nye byudviklingsområde kan bidrage med bl.a. løsninger til lavenergi, optimerede affaldshåndteringsløsninger, høj biodiversitet, anvendelsen af LAR-løsninger (håndtering af regnvand og skybrudssikring), anvendelsen af miljørigtige byggematerialer og mulighed for integration af solenergi i bygningernes facade- og tagbeklædning. 

Visionen er ligeledes, at der etableres et integreret energisystem, der er parat til at vedvarende energikilder kan supplere hinanden og hvor der effektivt kan lagres energi. 

Det er byrådets ønske, at bæredygtighed understøttes af 'smarte' teknologiske løsninger og at Vinge bliver et sted, hvor verdens bedste aktører indenfor bæredygtig byudvikling og 'Smart City' tester, demonstrerer og udstiller de nyeste løsninger.

Lokalplanen har desuden til formål at sikre kommunens vision om, at Vinge på alle måder skal være en hel by med både beboelse, handel og erhverv og med både økonomisk-, social- og miljømæssig bæredygtighed.
Lokalplanen rummer byggeri i op til 8 etager. Politisk er man positivt stemt for i fremtiden også at kunne tillade højere byggeri i Vinge, hvis kommende bygherrer ønsker det.

 

Baggrunden for lokalplanen

Vinge er et af Danmarks største byudviklingsområder med et samlet areal på 370 ha. Arealet blev allerede i 1973 udpeget i Regionplanen til byvækst og har siden været under udvikling. Byen blev afgrænset i Regionplan 2005 og blev i 2006 en del af kommuneplanen i Frederikssund og er ligeledes en del af Fingerplanen for 2013, hvor området er udpeget til et ”byudviklingsområde af særlig strategisk betydning” som placeres på Frederikssundsfingeren omkring S-togslinjen i Hovedstadsregionen mellem Frederikssund og Ølstykke.

 


Vinges placering på S-togslinjen mellem Frederikssund og København

Vinge planlægges og etableres i etaper med udgangspunkt i den seneste Helhedsplan for Vinge fra 2013 og vil fuldt udbygget rumme ca. 20.000 indbyggere, en helt ny S-togsstation, skole, daginstitutioner, idræts­haller og andre offentlige faciliteter. Det forventes, at byen skaber op mod 4.000 arbejdspladser, både centralt og i den nordlige del af byen, hvor der etableres et erhvervsområde, der understøtter visionen om den hele by, hvor blandede byformål understøtter hinanden.

Den daværende regering afsatte i juni 2014 i samarbejde med SF, DF og Enhedslisten en pulje på 55 mio. kr. til den nye station i Vinge, idet det politisk blev anerkendt, at Vinge vil fremme byudviklingen i området og dermed være med til at skabe nye boliger og arbejdspladser. Der blev i den forbindelse afsat 5 mio. kr. af de 55 mio. kr. i 2015 til forberedelse af Vinge Station.

Nærværende lokalplan udgør anden etape af udviklingen af Vinge efter etablering af Deltakvarteret. Lokalplanområdet omfatter det, der skal udgøre Vinge Centrum herunder stationen. Vinge Centrum udgør ca. et 23 ha stort areal, som fuldt udbygget kan rumme ca. 3.700 indbyggere.

Lokalplanen udarbejdes for at give det nødvendige plangrundlag for opførelse af Vinge Centrum med boliger, detailhandel, erhverv, offentlige services mm. samt Vinge Station.

Frederikssund Kommune afholdt i 2014 en indbudt projektkonkurrence, der havde til formål at finde samarbejdspartnere, som kunne hjælpe med at realisere kommunens vision om en station, som både kan fungere som station, men også kan skabe sammenhæng i byen. Samtidig var der et politisk ønske, at Helhedsplanens tanker om et nord-sydgående grønt strøg - Det Grønne Hjerte- skulle indgå i det videre arbejde med stationen. 

Frederikssund Kommune valgte at arbejde videre sammen med Henning Larsen Architects, MOE og Tredje Natur, samt RPA om skitsering af station og disponering af lokalplanens arealer. Samarbejdet er udmøntet i en Designmanual for lokalplanens område. Designmanualen fremgår af bilag 8 og er brugt til udarbejdelsen af nærværende lokalplan og kan desuden fungere som en inspirationskilde for Frederikssund Kommune, developere og indbyggere Vinge Centrum.

Frederikssund Kommune arbejder sideløbende med temaplaner, der dækker hele byen, blandt andet kultur- idræt- og bevægelse i Vinge, vand-, samt vej- og naturplanlægning for hele byen. Temaplanerne udvikles i takt med byens udvikling.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk