Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 076

Hjem : 076 - Lokalplan for Vinge Centrum : Bekendtgørelse - vedtaget

Bekendtgørelse - vedtaget

Bekendtgørelse af endelig vedtagelse af lokalplan nr. 076 og kommuneplantillæg nr. 012, samt VVM-redegørelse og miljørapport.
Samt annoncering af VVM-tilladelse til projektet for Vinge Centrum og station med tilhørende infrastrukturanlæg.

Dato for bekendtgørelsen er den 23. december 2016


Byrådet har d. 14. december 2016 endeligt vedtaget
Lokalplan nr. 076 for Vinge Centrum,
Tillæg nr. 012 til Kommuneplan 2013-2025 for Vinge Bymidte og centrale områder i Vinge,
samt tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport.
Byrådet har ligeledes besluttet at meddele VVM-tilladelse til projektet for Vinge Centrum og station.

Planforslagene med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport har været fremlagt i offentlig høring i perioden 24. juni 2016 til 21. august 2016.

Lokalplan nr. 076 har til formål at fastlægge rammerne for den fremtidige byudvikling af Vinge Centrum. Lokalplanen skal give mulighed for etablering af station, bycentrum med detailhandel, boliger, erhverv, offentlige services samt grønne rekreative områder og byrum, samt infrastruktur i form af veje, stier og anlæg til regnvandshåndtering.

Kommuneplantillæg nr. 012 har til formål at give mulighed for realisering af Vinge Station og Vinge bymidte. Kommuneplantillægget fastsætter afgrænsningen af Vinge Bymidte, dvs. i hvilket område og i hvilket omfang, der kan ske detailhandelsudvikling, samt konkretisering af hvor stationen placeres.

Parallelt med planforslagene har der ligeledes været fremlagt ’VVM-redegørelse og miljørapport for Vinge Centrum og Station’ i offentlig høring. 
Denne rapport er formelt en samling af to typer af miljøvurdering; en vurdering af virkninger på miljøet (VVM), som er en redegørelse for de miljømæssige konsekvenser af selve projektet, samt en strategisk miljøvurdering (SMV), som behandler konsekvenserne af at vedtage planer, der muliggør etablering af Vinge Centrum og udlægger de overordnede rammer. Dvs. Tillæg til spildevandsplan 2013-2021 for Vinge Centrum, Lokalplan nr. 076, Kommuneplantillæg nr. 012 er SMV-vurderet og det konkrete projekt, Vinge Centrum og Station er VVM-vurderet.

I forhold til de versioner der var fremlagt i høring er de væsentlige ændringer i forbindelse med den endelige vedtagelse og godkendelse:

I lokalplan 076:
- Der er i redegørelsen refereret til spildevandsplanen og muligheden for at etablere grønne tage og at etablere anlæg til genbrug af tagvand til wc-skyl og tøjvask.
- Der er i § 9.1 tilføjet mulighed for at lave ’grønne’ facader (med beplantning)
- Lokalplanforslagets kortbilag er ændret således at byggefelterne er grupperet i større grupper, hvor indenfor der kan fordeles et maks. m2 byggeri. Nyt kortbilag 7.
§ 8.3 er justeret til de nye grupperinger.
For den samlede behandling af høringssvar henvises til hvidbogen til lokalplanen.

I kommuneplantillæg nr. 012:
- Detailhandelsudlægget er reduceret fra 50.000 m2 til 26.500 m2 for Vinge bymidte
For den samlede behandling af høringssvar henvises til hvidbogen til kommuneplantillægget.

VVM-redegørelse og miljørapport:
- Den væsentligste ændring er justering og konsekvensrettelse i forhold til at detailhandelsudlægget er reduceret til 26.500 m2.

I forhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse og overvågningsprogram.

I forhold til VVM-bekendtgørelsen er der udarbejdet en redegørelse for beslutning om at meddele VVM-tilladelse til Vinge Centrum og station.
Frederikssund Kommune har besluttet at meddele VVM-tilladelse og denne tilladelse indeholder specifikke vilkår og betingelser, der er knyttet til tilladelsen. 
VVM-tilladelsen og den samlede VVM-rapport kan ses hos Planteamet, i Plan og GIS
Besøgsadresse: Kongensgade 18, 3550 Slangerup.
Se VVM-tilladelsen


Når lokalplanen er offentlig bekendtgjort må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre der forinden er meddelt dispensation til det.

For kommuneplantillægget gælder at Byrådet har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse. Inden for byzonearealer og sommerhusområder omfattet af kommuneplantillægget kan Byrådet modsætte sig opførelse af bebyggelse, ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i i strid med kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt jf. Planlovens § 12.

Klagevejledning: 
Forlænget frist for klage over Lokalplan nr. 076 for Vinge Centrum

Der er sket en teknisk fejl i forbindelse med vedtagelse af Lokalplan nr. 076, idet kortbilag 2 ikke vises korrekt. Den tekniske fejl er rettet d. 23. december 2016. Det betyder formelt, at den offentlige bekendtgørelse af lokalplanen regnes fra den 23. december 2016 – og ikke som tidligere offentliggjort den 16. december 2016.

I praksis betyder det, at klagefristen forlænges.

Hvis du ønsker at klage over lokalplanen kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra lokalplanens endelige vedtagelse af offentliggjort, dvs. 4 uger fra d. 23. december 2016.

Natur- og Miljøklagenævnet tager alene stilling til retlige spørgsmål i sagen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk.

Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen.

Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse, jf. Planlovens § 62, stk. 1.

Planen kan ses på Bibliotekerne samt på Kommunens hjemmeside: www.frederikssund.dk 

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk