Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 076

Hjem : 076 - Lokalplan for Vinge Centrum : Andre planer og love : National lovgivning

National lovgivning

Detailhandel

Landsplansdirektiv om beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder mv. til detailhandel i hovedstadsområdet udpeger
Vinge By som ”bymidte”. (Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen, nov. 2008)

Det betyder, at kommunen i forbindelse med planlægning af Vinge Centrum, har mulighed for at planlægge for detailhandel, såfremt der ved et kommuneplantillæg fastsættes en bymidteafgrænsning og en maksimal ramme for antal kvadratmeter butiksareal for dagligvare- og udvalgsvarebutikker. I forbindelse med vedtagelse af nærværende lokalplan vedtages derfor tillæg nr. 012 til Kommuneplan 2013-2025.

Vandplaner 

Lokalplanens område er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og grænsende til et nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). I forbindelse med byudvikling på arealer udpeget som et OSD-område eller et NFI-område skal kommunen forholde sig til vandplanernes retningslinjer 40 og 41.


Illustrationen overfor viser lokalplanens afgrænsning med rød streg i kortet. Den lyse beigefarvede skravering markerer, at området indeholder særlige drikkevandsinteresser og de gule markeringer viser de udpegede Nitratfølsomme indvindingsområder.

Vandplanernes retningslinjer 40 og 41:

40) Ved placering og indretning af anlæg inden for allerede kommune- og lokalplanlagte erhvervsarealer samt ved udlæg af nye arealer til aktiviteter og virksomheder, der kan indebære en risiko for forurening af grundvandet, herunder deponering af forurenet jord, skal der tages hensyn til beskyttelse af såvel udnyttede som ikke udnyttede grundvandsressourcer i områder med særlige drikkevandinteresser samt inden for indvindingsoplande til almene vandforsyninger. Særligt grundvandstruende aktiviteter må som udgangspunkt ikke placeres inden for områder med særlige drikkevandsinteresser eller indvindingsoplande til almene vandforsyninger med krav om drikkevandskvalitet, der ligger uden for disse. Som særligt grundvandstruende aktiviteter anses fx etablering af deponeringsanlæg og andre virksomheder, hvor der forekommer oplag af eller anvendelse af mobile forureningskomponenter, herunder organiske opløsningsmidler, pesticider og olieprodukter. 

41) Områder med særlige drikkevands­interesser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse skal så vidt muligt friholdes for udlæg af arealer til byudvikling. Der kan dog udlægges arealer til byudvikling, hvis det kan godtgøres, at der ikke er alternative placeringer, og at byudviklingen ikke indebærer en væsentlig risiko for forurening af grundvandet. Ved byudvikling i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse skal det af kommune- og lokalplaners retningslinjer fremgå, hvordan grundvandsinteresserne beskyttes. 

Inden for lokalplanen skabes der mulighed for etablering af kontor, liberalt erhverv og offentlige og private serviceerhverv og detail­handel samt boliger. Frederikssund Kommune har i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen truffet afgørelse om, at der skal udarbejdes en miljøredegørelse af de miljømæssige påvirkninger der er afledt af planen. Nærværende lokalplan giver ikke mulighed for etablering af grundvandstruende aktiviteter. Overfladevand fra veje og befæstede arealer ledes til spildevandstekniske anlæg med henblik på rensning og forsinkelse inden udledning til recipient.

Fortidsminder

Området inden for lokalplanen har været beboet siden oldtiden. Ved prøvegravninger både i Deltakvarteret, umiddelbart nord for lokalplanområdet, samt ved prøvegravninger i dele af lokalplanområdet er der gjort arkæologiske fund. I forbindelse med lokalplanlægning for området er der derfor igangsat prøvegravning af det resterende del af lokalplanområdet.

Byrådet ønsker i samarbejde med kommende udviklere i området, at arbejde for at synliggøre nogle af de arkæologiske fund i området, som en historisk reference der knytter tilbage til de bosættelser, der tidligere har været i området.

Findes der under jordarbejder grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal arbejdet, i medfør af Museumslovens § 27, standses i det omfang det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til Roskilde Museum.

Beskyttede sten- og jorddiger

I lokalplanens grænse mod syd er der et beskyttet sten- og jorddige. Nærværende lokalplan udlægger en vej i gennem diget. Jf. Digebekendtgørelsens § 1, stk. 2 er diger i byzone ikke omfattet af Museumslovens lovens § 29a stk. 1, medmindre diget danner grænsen mellem by- og landzone. Da vejen over matr.nr. 1f efter lokalplanens § 2.3 tillige overføres til byzone, vil det pågældende brud ikke kræve dispensation da hensynet til diget varetages gennem lokalplanen, og den pågældende vejføring må anses som et centralt element i lokalplanen. Den øvrige del af diget vil fortsat være beliggende på grænsen mellem by- og landzone og er derfor fortsat beskyttet jf. Musesumsloven.


Lokalplanens afgrænsning er vist med rød streg og det beskyttede sten- og jorddige er vist med gul streg i kortet.

Kystnærhedszonen og de kystnære dele af byzonen

Kommunen har fået foretaget visualiseringer af, hvor meget og hvordan bymidten påvirker kystlandskabet visuelt.
Lokalplanens vestlige grænse er ca. 2,5 km fra kysten. Frederikssund Kommune har fået foretaget en visuel vurdering af, hvordan realisering af lokalplanens muligheder for at bygge i op til 8 etager vil påvirke kystlandskabet. Nedenstående visualisering viser, at realisering af lokalplanen vil have en begrænset påvirkning af kysten. Se visualisering nedenfor.

 

 

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk