Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 076

Hjem : 076 - Lokalplan for Vinge Centrum : Andre planer og love : Kommuneplanen

Kommuneplanen

Afgrænsning af Vinge Bymidte - tillæg nr. 012 til kommuneplan 2013-2025

I forbindelse med udarbejdelse af den aktuelle lokalplan har der været behov for at konkretisere, hvor i Vinge der kan placeres detailhandel. Frederikssund Kommune har derfor fortaget flere høringer og behandlet bymidteafgrænsningen på politiske møder i 2015. Byrådet besluttede i foråret 2015 at fastholde Frederikssund Bymidte som kommunens primære handelsby og med kommuneplantillæg nr. 012 udlægges 26.500 bruttoetagemeterareal til detailhandel i Vinge by. (i Frederikssund by er der udlagt 75.000 etagemeterareal til detailhandel).

I oktober 2015 behandlede Byrådet spørgsmålet om bymidtens afgræsning og besluttede, at afgræsningen skal tage udgangspunkt i, at butikker og handel skal ske langs Boulevarden (vej A) og Stationsvejen (vej B), samt i- og omkring stationsbygningen. Den endelige afgrænsning af bymidten blev besluttet af Byrådet i januar 2016.


Kortet viser udlæg af adgangsvejen til lokalplanområdet, Boulevarden (stiplet med grønt) og den kommende vej, som forbinder byen på begge sider af jernbanen, Stationsvejen, (stiplet med blåt). Det er udlægges mulighed for at placere detailhandel på begge sider af vejen markeret med blåt.

Kommuneplantillæg nr. 012 til kommuneplan 2013-2025

Samtidig med lokalplanen vedtages tillæg nr. 012 til gældende kommuneplan. Tillægget har til formål, at fastlægge Vinge Bymidte i ramme C 2.1, og samtidig, som konsekvens, justere de øvrige rammer i det centrale Vinge, således at det fremadrettet kun er ramme C 2.1 der indeholder mulighed for etablering af detailhandel samt station. De omkringliggende områder bliver til rammer til blandet byområde og ændres således til BB-rammeområder. Se nedenstående kort.


Illustrationen viser bymidtens afgrænsning, ramme C 2.1, samt de øvrige omkringliggende rammer der er justeret med tillæg nr. 012. Lokalplan 076 er vist med rød stiplet linje. 


Kortet viser lokalplanens afgrænsning (markeret med rød stiplet streg i kortet). De eksisterende kommuneplanrammer er vist med sort streg i kortet. De sorte skraveringer viser de arealer som i den gældende kommuneplan er  pålagt rækkefølgebestemmer med frigivelse til videre byudvikling og planlægning i perioden 2019-2025. Med kommuneplantillæg 012 ændres rækkefølgebestemmelserne og disse arealer frigives til byudvikling fra 2016. 

For de arealer hvor lokalplanen fastlægger bestemmelser med byggefelter er lokalplanen omfattet af rammerne C 2.1 og BB 2.3, og herudover er lokalplanen omfattet af rammerne BB 2.4 og BB 2.5 på arealer der udlægges til veje og spildevandstekniske anlæg.

Ramme C 2.1 (Bymidten) kan rumme detailhandel, boliger, serviceerhverv; så som hotel-, konference - og restaurationsvirksomhed, post- og telekommunikations­erhverv, undervisnings- og formidlings­virksomhed, Offentlige formål (skole, institution, plejecenter, borgerservice, bibliotek o. lign), Kontor- og liberalt erhverv, Idræts – og foreningsaktiviteter, rekreative formål, tekniske anlæg, station, grønne områder, regnvandsbassiner, veje, stier og jernbane.

Den nye ramme giver mulighed for 26.500 bruttoetagemeterareal detailhandel. Dagligvarebutikker må dog ikke overstige 3.500 m² bruttoetageareal og udvalgsvarebutikker må ikke overstige 2.000 m² bruttoetageareal.

Rammerne BB 2.3, BB 2.4 og BB 2.5 giver mulighed for anvendelse til byudviklingsformål; herunder boliger og erhvervsformål, kontor, liberalt erhverv, undervisningsformål, hotel, restaurant, klinikker, og kulturelle formål og lign., offentlig og privat serviceforsyning samt grønne områder, regnvandsbassiner, veje, stier og jernbane.

Med vedtagelse af kommuneplantillæg 012 er lokalplan 076 i overensstemmelse med kommuneplanen.

 

Eksisterende kommuneplanrammer

Lokalplanens område er omfattet af følgende kommuneplanrammer i Kommuneplan 2013-2025: C 2.1 Vinge Centrum Vest, C. 2.2 Vinge Centrum Øst, C 2.3 Vinge Centrum Syd og C. 2.6 Vinge Bymidte. I forbindelse med vedtagelse af nærværende lokalplan vedtages kommuneplantillæg nr. 012 for Vinge Bymidte, og der justeres i rammerne i det centrale Vinge.


Detailhandel og placering af stationen

Som konsekvens af vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 012 Vinge Bymidte vil det fremadrettet kun være muligt at planlægge for station og detailhandel i den nye ramme C 2.1 og de øvrige Center-rammer ændres til at være områder til Blandet Byområde. 

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk