Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 076

Hjem : 076 - Lokalplan for Vinge Centrum : Andre planer og love : Forhold til byens andre funktioner

Forhold til byens andre funktioner

Der er udarbejdet en miljørapport i forbindelse med udarbejdelse af nærværende lokalplan. Miljørapporten er bilag 4 til lokalplanen. I miljørapporten gennemgåes og vurderes byens andre funktioner mere udførligt end i lokalplanens redegørelse.

Spildevandsplan 2013-2025

Parallelt med vedtagelse af nærværende lokalplan udarbejdes ligeledes tillæg til den gældende spildevandsplan; 'Tillæg til spildevandsplan 2013-2021, for Vinge Centrum' og 'Tillæg, Supplerende spildevandstracé fra Vinge By til Frederikssund Renseanlæg'. Disse tillæg fastsætter, at området skal separatkloakeres og spildevand skal ledes til Frederikssund renseanlæg. Regnvand skal håndteres både på terræn og i regnvandsledninger. Vandet forsinkes og renses i bassiner inden det udledes til recipient.

Det er den til en hver tid gældende spildevandsplan for området, der bestemmer, hvordan spildevand og overfladevand skal håndteres inden for lokal­planens område.

Det er Byrådets vision, at der på bygnings- og områdeniveau arbejdes med genanvendelse af overfladevand fra tage. 
Det er muligt at etablere grønne tage og at etablere anlæg til genbrug af tagvand til wc-skyl og tøjvask.

Energi på tværs

Det indgår i byrådets samlede vision for Vinge, at varmeforsyningen på sigt skal bestå af et samlet vandbåret lavtemperaturfjernvarmenet for hele byen, hvor varmen leveres af en eller flere miljøvenlige varmekilder som f.eks. overskudsvarme fra virksomheder og bygninger, varmepumpeanlæg og solvarmeanlæg og som et anlæg, der samtidigt kan lagre eventuel overskudsvarme fra om sommeren til om vinteren.

Fjernvarmenettet udvikles konkret ved, at der etableres blokvarmecentraler på områdeniveau eller bygningsniveau. Blokvarmecentralerne er forberedt til at kunne sammenkobles til et samlet fjernvarmesystem, når det kan godtgøres, at det er samfundsøkonomisk fordelagtigt at erstatte midlertidige varmepumper med fjernvarme, der forsyner kommende etaper af Vinge by. På lang sigt vil systemmet også skulle kunne tilpasses endnu ikke udviklede bæredygtige løsninger.

Kommunen har fået analyseret de forsyningskoncepter, der både på kort og lang sigt kan opfylde denne vision og som samtidigt kan etableres med gennemprøvet fuldt udviklet teknologi, der er økonomisk attraktiv for de kommende investorer, brugere og beboere. Sideløbende med varmeforsyningsanalyserne er der foretaget en omfattende analyse af, i hvor stort et omfang der kan hentes varme op fra grundvandet og jorden under Vinge, uden at der er risiko for at beskadige det underliggende grundvandsdepot, hverken mekanisk, kemisk eller biologisk. 

Det er på sigt meningen, at energi skal kunne udveksles mellem brugere af systemmet, således at overskudsvarme fra én bruger kan anvendes af andre brugere eller til offentlige formål, eksempelvis opvarmning af cykelskure, bænke medborgerhus mv. 

Vandforsyning

Området bliver forsynet fra lokalt vandværk.

Trafik

Det er lokalplanens intention, at vejudlæg i lokalplanen fremmer, at hastigheden er lav for at skabe trygge og indbydende færdselsarealer for fodgængere og cyklister. I lokalplanen stilles derfor også krav om etablering af cykelparkering ved i brugtagning af ny bebyggelse. 

Støj fra vejtrafik og støj fra jernbaner

Ved etablering af støjfølsom skal det ved beregninger sikres at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for trafikstøj og støj fra jernbaner overholdes, evt. ved afstandsdæmpning eller støjafskærmning om nødvendigt. Ligeledes skal der tages højde for bygningsreglementets krav om akustisk indeklima.

Der er foretaget støjberegninger i forbindelse med udarbejdelse af bebyggelsesplanen, der ligger til grund for lokalplanlægningen af området. Beregninger for vejtrafikstøj viser at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj generelt er overholdt, bortset fra nogle bygningsfacader på Boulevarden og langs Stationsvejen. Det skal i de konkrete byggeansøgninger således sikres at støjgrænsen kan overholdes.

Beregninger for jernbanestøj viser at miljøstyrelsens grænseværdi for jernbanestøj er overholdt, bortset fra de hele spornære arealer. På disse arealer er der ikke planlagt for støjfølsom anvendelse.

Anden støj

Vinge Centrum udvikles som et blandet bolig- og centerområde, hvor bylivet skal leves i det offentlige rum i forening med, at indbyggerne skal kunne opleve fred og ro i boligerne i aften- og nattetimerne. I lokalplanens sammenhæng arbejdes der med at der er zoner til aktivitet og zoner til fred og ro.

Typisk vil kommunens miljømyndighed derfor stille krav til detailhandelen om at støj fra vareleveringer skal begrænses til hverdage mellem kl. 7.00 og 18.00, samt på lørdage i tidsrummet 7.00 til 14.00, medmindre vareleveringerne kan foregå på en måde, så grænseværdierne i Frederikssund Kommunes ”Forskrift for støj og vibrationer” med sikkerhed kan overholdes.

Detailhandlens og eventuel restaurations-/cafedrifts udendørs håndtering af oplag af affald, emballager, plastfolier og andet skal sikres, så der ikke opstår lugtgener, papir- og plastflugt, eller affaldsspredning i området. Håndteringen skal foregå uden, at støjgrænsen overskrides, og uden at forurene jord, grundvand og miljø.

Kommunen stiller desuden krav til, at der inden ibrugtagning af ny bebyggelse kan dokumenteres ved støjberegning, at Miljøstyrelsens vejledende støjkrav er overholdt.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk