Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 074

Hjem : 074 - Bybjerggård i Sundbylille : Bekendtgørelse - vedtaget

Bekendtgørelse - vedtaget

Bekendtgørelse af endelig vedtagelse af lokalplan nr. 074

Dato for bekendtgørelsen er den 4. september 2015.

Byrådet har den 2. september 2015 endeligt vedtaget Lokalplan nr. 074 for Bybjerggård i Sundbylille.

Lokalplan nr. 074 har til formål at give mulighed for at give mulighed for en udvidelse af Bybjerggårds bed and breakfast aktiviteter, på sin nuværende adresse. Lokalplanen åbner således mulighed for, at lokalplanområdet kan anvendes til bolig, ferieboliger og kro med dertilhørende aktiviteter, værelsesudlejning, lokaleudlejning (til f.eks. fest, konference og kursusaktiviteter), restaurant og café.
Lokalplanen åbner også mulighed for, at der kan opføres en tilbygning på 500 m² i forlængelse af eksisterende bebyggelse. Den nye tilbygning skal indeholde nye værelser til udlejning, reception samt opholdsrum.
I forbindelse med lokalplanarbejdet er der foretaget en trafiktælling på Sundbylillevej 42, for at undersøge den nuværende trafikintensitet. På baggrund af undersøgelsen er det konkluderet, at trafikintensiteten på Sundbylillevej er meget lav og at en øget aktivitet på Bybjerggård ikke vil påvirke trafikken i Sundbylille by væsentligt.

Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i 8 uger fra d. 27. marts 2015 til den 22. maj 2015.

I forbindelse med den endelige vedtagelse er der foretaget en mindre justering af byggefeltet, som fremgår af planens kortbilag 2, men der er ikke ændret på byggefeltets princip eller størrelse (500 m²). I redegørelsen er der tilføjet en mindre tekst om støjforhold og der er tilføjet en bestemmelse om afskærmende foranstaltninger samt deres udtryk. Derudover er der foretaget en mindre teknisk justering af sekundære bygninger og en teknisk præcision af bygningsfacadens hovedindtryk. Herudover er der ikke foretaget ændringer ved den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Når lokalplanen er offentlig bekendtgjort må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre der forinden er meddelt dispensation til det.

Byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen kan, hvad angår retlige forhold påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden for 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse, dvs. fra 4 uger fra d. 4. september 2015. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom
du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.
Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet
afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse, jf. Planlovens § 62, stk. 1. Planerne kan ses på Bibliotekerne samt på Kommunens hjemmeside: www.frederikssund.dk

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk