Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 073

Hjem : 073 - Bevarende lokalplan for Snostrup landsby : Bestemmelser

MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS


bn alle Luk alle

Bestemmelser

Med hjemmel i lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015) fastsættes følgende bestemmelser for det område der er beskrevet i § 2. Lokalplanens bestemmelser er bindende for de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen.
Lokalplanen har til formål at sikre lokalplanområdets landsbymiljø, særligt resterne af den gamle landsbykerne med grønningen og stendiget langs Sno­strup­vej.
2.1Områdets afgrænsning
Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1, og omfatter følgende ejendomme: Matr. nr. 1a, 1i, 1k, 3l, 6h, 12a, 14 og 28 Snostrup By, Snostrup og dele af matr. nr. 6a Snostrup By, Snostrup, samt del af Snostrupvej (vejlitra 7000b). Områdets afgrænsning kan ses på kortbilag 1.
Lokalplanen omfatter desuden alle parceller der efter den 17.7.2015 udstykkes fra disse ejendomme.
 
2.2Zoneforhold 
Lokalplanområdet er beliggende og forbliver i landzone.
 
2.3Zonestatus
Med vedtagelse af denne lokalplan bortfalder kravet om landzonetilladelse for ændret anvendelse, samt bygge- og anlægsarbejder, når dette sker i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser jf. planlovens § 15, stk. 4. (Bonusvirkning).
Området kan anvendes til følgende:
 
3.1Delområde 1:
Helårsbeboelse.
 
3.2Delområde 2:
Offentlige formål, kirke og menighedshus og helårs­beboelse.
 
3.3Delområde 3:
Landbrugsformål.
 
3.4Delområde 4:
Helårsbeboelse.
 
Området opdeles i 4 delområder. Delområde 1 omfatter Snostrupvej 9 (Matr. nr. 1i Snostrup by, Snostrup). Delområde 2 omfatter kirken og sognegården (Matr. nr . 1a, 1k, 6h og 12 a Snostrup By, Snostrup). Delområde 3 omfatter en aktiv landbrugsejendom (del af matr.nr. 6a Snostrup By, Snostrup). Delområde 4 omfatter Snostrupvej 6 (matr.nr. 3l, 14 og 28 Snostrup By, Snostrup).

Selv om anvendelsen fastlægges til helårsbeboelse, kan der drives visse former for erhverv i boligerne (fx lægepraksis, frisørvirksomhed, dagpleje), når erhvervet udøves af beboerne uden fremmed medhjælp, og ejendommens og kvarterets præg af boligområde i øvrigt fastholdes. Den type virksomhed kræver ikke tilladelse i henhold til Planloven.
Inden for delområde 1 og 2 kan der ikke udstykkes yderligere selvstændige ejendomme.
Inden for delområde 4 kan der udstykkes én selvstændig ejendom til helårsbeboelse som vist på kortbilag 3.
 
I henhold til Planlovens § 15, stk. 5, kan der ikke i en lokalplan i landzone for landbrugsarealer fastsættes bestemmelser om ejendommes størrelse og afgrænsning. Delområde 3 omfatter en aktiv landbrugsejendom, hvorfor der ikke fastsættes udstykningsbestemmelser i delområde 3 i nærværende lokalplan.
5.1Veje
Snostrupsvej skal bibeholde den linjeføring som fremgår af bilag 3. Snostrupvej må gerne udvides.


5.2Overkørsler
Overkørsler til offentlig vej skal befæstes med grus, perlesten eller græs.
 

Overkørslen i svinget på Snostrupvej giver karakter til lokalplanområdet.
Der kan på matr.nr. 1a Snostrup By, Snostrup udlægges parkeringsarealer, som det fremgår af bilag 3, der er nødvendige for kirken og menighedshusets aktiviteter.
Forsyningsledninger inden for lokalplanens område skal nedgraves.
8.1Delområde 1:
Inden for byggefelt B på kortbilag 2 må der opføres en helårsbolig på maksimalt 250 m².
Boligen skal opføres i 1½ plan og med facaden vendt ud mod vejen. Boligen må maksimalt have en dybde på 12 meter.
Udover boligen kan der opføres sekundære bygninger på tilsammen maksimalt 100 m², så som garage, carporte og udhus inden for byggefelt A på bilag 2.
Der kan placeres ét drivhus på maksimalt 20 m² og ét legehus ligende på maksimalt 10 m² uden for byggefelterne.
 
8.2Delområde 2:
Der må maksimalt opføres 2 sekundære bygninger, på matr. nr. 1a. På matrikel nr. 1a må sekundære bygninger i alt udgøre 35 m².
Bebyggelse må ikke placeres inden for forbudszonen, som vist på bilag 3.
 
8.3Delområde 3:
Eksisterende garage må rives ned. Garagen må ikke genopføres, hvis den først er nedrevet.
Der må ikke opføres bebyggelse indenfor forbudszonen som vist på bilag 3.
 
8.4Delområde 4:
Inden for byggefelt C kan der opføres én helårsbolig på maksimalt 250 m² og inden for byggefelt D kan der opføres én helårsbolig på maksimalt 250 m². Byggefelt C og D fremgår af bilag 2. Boligerne skal opføres i 1½ plan og med facaden vendt ud mod vejen. Boligerne må maksimalt have en dybde på 8 meter. Boligen inden for byggefelt D skal opføres som et vinkelhus.
Udover boligerne kan der opføres sekundære bygninger, så som garage, carporte eller ligende inden for byggefelt E og F på bilag 2.
For de bygninger der placeres i byggefelt C, D og F gælder, at deres facader som vender ud mod Snostrupvej skal placeres i byggelinjen som vist på bilag 2. Byggelinjen er placeret 2,7-3,0 meter fra skel.
Hver ejendom må placere ét drivhus på maksimalt 20 m², et skur eller ligende på maksimalt 10m² og ét legehus eller ligende på maksimalt 10 m² uden for byggefelterne.
 
Byggefelter

Inden for delområde 1 og 4 udlægges byggefelter markeret med grøn på ovenstående billede. Byggefelterne fremgår også af Bilag 2.
 
Forbudszoner

I delområde 2 og 3 må der ikke opføres bebyggelse inden for forbudszonen (det grøn-prikket område). Forbudszonen fremgår også af bilag 3.
Ved reparation og vedligehold af eksisterende bebyggelse må der anvendes materialer og farver med samme udtryk som det eksisterende eller som det fremgår af §§ 9.2-9.5.
Ved nybyggeri gælder bestemmelserne i §§ 9.2-9.5.
 
9.1Bebyggelse i delområde 1
Bolig
Boligen skal opføres i blank mur med gule sten. Bygningen skal have opmuret gavle til kip og muret gesims.
Taget skal være et symmetrisk saddeltag med røde matte vingetegl og uden tagudhæng. Taget skal have en hældning på 45º.
Skorstenspiber skal placeres i tagrygningen og fremstå i blank mur med gule sten.
Vinduer og terrassedøre skal fremstå som 2-fag eller 3-fags sprosset i hvid farve og i træ eller træ/alu.
Tagvinduer skal have sort ramme og være placeret plant med tagfladen.
Kviste skal udføres som traditionelle tagkviste med saddeltag eller som pult- eller taskekviste med enshældende tage i samme retning som tagfladen på huset.
Pultkvistens tag skal starte fra husets tagryg og taskekvistens tagflade skal starte to eller tre rækker tagsten fra tagrygningen.
Kviste må maks. være vinduesbredden + 60 cm og skal placeres i vinduestakten i den underliggende facade.
Kviste skal dimensioneres således, at deres bredde til sammen ikke overstiger 1/3 af husets længde.
Kviste må ikke placeres nærmere gavlene end tre tagsten. Vinduer i kviste må ikke være bredere end vinduerne i den underliggende facade og skal have en højde svarende til 2/3 af disse, og være udformet med lodret(te) og/eller vandret(te) fagdeling(er) hvis facadevinduerne fremstår sådan.
 
Tilbygning
Tilbygninger til den eksisterende bygning skal fremstå pudset (med ikke indfarvet mørtel eller med indfarvet mørtel i farverne hvid eller okker) eller i blank mur med gule sten. Taget skal være et symmetrisk saddeltag med matte vingetegl og med en hældning på mellem 20 og 45º.
Tagvinduer skal have sort ramme og være placeret plant med tagfladen.
 
Sekundære bygninger (Drivhus og legehus er undtaget)
Sekundære bygninger skal opføres i blank mur med gule sten og symmetrisk saddeltag med røde matte vingetegl eller med facade i træ som fremstår naturligt, hvid, i mørk grøn eller mørk grå med tag af matte metalplader, der fremstår umalede eller i farverne mat sort, mat rød eller mat brun.
Tage på sekundære bygninger skal have en taghældning på min. 20º og maks. 45º.
Tag på overdækninger må have en taghældning på min. 0º og maks. 20º. Tagmateriale på overdækninger skal være matte metalplader, der fremstår umalet eller i farverne mat sort, mat rød eller mat brun eller med tagpap i farverne sort eller rød eller i klar eller hvid plast (blå plast er ikke tilladt).
 
9.2Bebyggelse i delområde 2
Menighedshus og bolig
Menighedshuset og boligen skal fremstå som et længehus i blank mur med gule sten. Bygningen skal have opmurede gavle til kip og muret gesims.
Taget skal være et symmetrisk saddeltag med røde matte vingetegl og uden tagudhæng. Taget skal have en hældning på 45º.
Skorstenspiber skal placeres i tagrygningen og fremstå i blank mur med gule sten. 
Vinduer og terrassedøre skal fremstå som 2-fag eller 3-fags sprosset i hvid farve og i træ eller træ/alu.
Tagvinduer skal have sort ramme og være placeret plant med tagfladen.
Der må ikke udføres kviste på tagfladerne der vender mod nord og øst.
Kviste på tagfalder der vender mod syd og vest skal udføres som traditionelle tagkviste med saddeltag.
Kviste må maks. være vinduesbredden + 60 cm og skal placeres i vinduestakten i den underliggende facade.
Kviste skal dimensioneres således, at deres bredde til sammen ikke overstiger 1/3 af husets længde.
Kviste må ikke placeres nærmere gavlene end tre tagsten. Vinduer i kviste må ikke være bredere end vinduerne i den underliggende facade og skal have en højde svarende til 2/3 af disse, og være udformet med lodret(te) og/eller vandret(te) fagdeling(er) hvis facadevinduerne fremstår sådan.
 
Sekundære bygninger (Drivhus og legehus er undtaget)
Inden for delområde 2 skal sekundære bygninger opføres i træ som fremstår naturligt, hvid, mørk grøn eller mørk grå.
Taget skal fremstå med matte metalplader, som er umalede eller i farverne mat sort, mat rød eller mat brun.
Tage på sekundære bygninger skal have en taghældning på min. 20º og maks. 45º.
Tag på overdækninger må have en taghældning på min. 0º og maks. 20º. Tagmateriale på overdækninger skal være matte metalplader, der fremstår umalede eller i farverne mat sort, mat rød eller mat brun eller med tagpap i farverne sort eller rød eller i klar eller hvid plast (blå plast er ikke tilladt).
 
 
9.3Bebyggelse i delområde 3
Den del af gårdens bygningssæt, som er vist på bilag 3, må ikke pudses op eller nedrives uden kommunalbestyrelsens godkendelse.
 
9.4Bebyggelse i delområde 4
Bolig
Facaden skal fremstå i blank mur med gule sten eller pudset med ikke indfarvet mørtel eller med indfarvet mørtel i farverne hvid eller okker. Bygningen skal have opmuret gavle til kip og muret gesims.
Taget skal være et symmetrisk saddeltag med røde matte vingetegl og uden tagudhæng. Taget skal have en hældning på 45º.
Skorstenspiber skal placeres i tagrygningen og fremstå i samme materiale og farve som facaden. 
Vinduer og terrassedøre skal fremstå som 2-fag eller 3-fags sprosset i hvid farve og i træ eller træ/alu.
Tagvinduer skal have sort ramme og være placeret plant med tagfladen.
Kviste skal udføres som traditionelle tagkviste med saddeltag eller som pult- eller taskekviste med enshældende tage i samme retning som tagfladen på huset.
Pultkvistens tag skal starte fra husets tagryg og taskekvistens tagflade skal starte to eller tre rækker tagsten fra tagrygningen.
Kviste må maks. være vinduesbredden + 60 cm og skal placeres i vinduestakten i den underliggende facade.
Kviste skal dimensioneres således, at deres bredde til sammen ikke overstiger 1/3 af husets længde.
Kviste må ikke placeres nærmere gavlene end tre tagsten. Vinduer i kviste må ikke værre bredere end vinduerne i den underliggende facade og skal have en højde svarende til 2/3 af disse, og være udformet med lodret(te) og/eller vandret(te) fagdeling(er) hvis facadevinduerne fremstår sådan.
 
Garager, carport og udhus
Bygninger som opføres inden for byggefelt E og F skal fremstå i blank mur med gule sten, pudset med ikke indfarvet mørtel eller med indfarvet mørtel i farverne hvid eller okker eller med facade i træ som fremstår naturligt, hvid, rød, i mørk grøn eller mørk grå farve.
Taget skal fremstå med saddeltag med røde matte vingetegl.
Tage skal have en taghældning på min. 20º og maks. 45º.
 
Andre sekundære bygninger (Drivhus og legehus er undtaget)
Sekundære bygninger skal opføres i blank mur med gule sten og taget skal være et symmetrisk saddeltag med røde matte vingetegl eller sekundære bygninger skal opføres med facade i træ som fremstår naturligt, hvid, mørk grøn eller mørk grå med tag af matte metalplader, der fremstår umalede eller i farverne mat sort, mat rød eller mat brun.
Tage på sekundære bygninger skal have en taghældning på min. 20º og maks. 45º.
Tag på overdækninger må have en taghældning på min. 0º og maks. 20º. Tagmateriale på overdækninger skal være matte metalplader, der fremstår umalede eller i farverne mat sort, mat rød eller mat brun eller med tagpap i farverne sort eller rød eller i klar eller hvid plast (blå plast er ikke tilladt).
 
 
Sekundære bygninger er garager, udhus, udestue, carport, skur, overdækninger og lign.
 

Eksempel på 2-­fags eller 3-­fags sprosset vinduer
 

Eksempel på traditionel tagkvist med saddeltag

 

Eksempel på pultkviste

 

Eksempel på taskekvist

 

Bevaringsværdige bygninger er markeret med grøn prik
Det lyserøde felt viser den bevaringsværdige bygning, som ikke må pudses op eller nedrives.
10.1Bevaringsværdige bygninger
Inden for lokalplanens område er der registreret bygninger, der er bevaringsværdige i henhold til gældende SAVE-registrering fra 2002.
De bevaringsværdige bygninger som fremgår af bilag 3 må ikke udvendigt efterisoleres eller nedrives uden Byrådets godkendelse.
Stenlængen og en del af landbrugsbygningen som fremgår af bilag 3 må ikke ændres, pudses eller nedrives uden Byrådets godkendelse.
 
 
Save-registreringen findes i FFB (fredede og bevaringsværdige bygninger) på kulturarvsstyrelsens hjemmeside, www.kulturarv.dk
11.1Bevaringsværdige stendiger
Stendiget langs Snostrupvej 9, som vist på bilag 3, må ikke ændres, fjernes eller nedlægges.
 
11.2 Grønne områder
Det grønne område A (8 m bredt), som fremgår af bilag 3, skal fremstå med en række træer plantet parallelt med stendiget. Fældede træer skal genplantes inden for område A.
Det grønne område B, som fremgår af bilag 3, skal fremstå grønt og tæt beplantet med træer og buske, dog må Snostrupvej udvides inden for det grønne område B.
 
11.3Forbudszonen
Der må ikke opføres bebyggelse inden for forbudszonen som fremgår af bilag 3. Inden for forbudszonen må der etableres legepladser, bordbænkesæt og lign. Forbudszonen skal fremstå græsbeklædt. Snostrupvej må udvides inden for forbudszonen.
 
11.4Hegn:
Hegn i skel skal fremstå som levende grøn beplantning.
Faste hegn skal placeres mindst 4 meter fra skel.
 
11.5Solenergianlæg
Inden for lokalplanens område må der ikke opsættes solenergianlæg på terræn.
Solenergianlæg skal opsættes plant på tag eller facade og må ikke opsættes på de bygningsdele, som vender ud mod offentlig vej.
 
11.6Mobilmaster
Der må ikke opsættes mobilmaster, antenner og paraboler.
 
Inden for lokalplanens område, er stendiget og rækkerne med egetræer langs Snostrupvej med til at skabe miljø og stemning. de fire træer foran stendiget kan fældes, således stendiget bliver mere synligt fra vejen.

Billedet viser stendiget langs Snostrupvej 9 som skal bevares. 

 

Det bevaringsværdige stendige er markeret med orange og områder der skal fremstå med træer er markeret med grøn.
Der ophæves ingen servitutter i forbindelse med vedtagelse af nærværende lokalplan.
 
Omkring Snostrup Kirke er der pålagt rådighedsservitut (01401.00, 17-10-1950).
13.1
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Planlovens § 18, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
 
13.2
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke handlepligt, det betyder, at indholdet i lokalplanen f. eks. anlæg er der ikke pligt til at udføre. 
 
13.3
Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.
 
13.4
Dispensation kan kun ske efter skriftlig orientering af naboer m.fl., med mindre Byrådet skønner at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (Planlovens § 19 og 20).
 
Lokalplanen gælder også for forhold, der ikke kræver byggetilladelse, fx opførelse af carporte, skure og lign. samt hegn og beplantning.
Således endelig vedtaget af Frederikssund Byråd den 20. april 2016.
John Schmidt Andersen Borgmester /Ole Jacobsen Kommunaldirektør

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk