Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 073

Hjem : 073 - Bevarende lokalplan for Snostrup landsby : Andre planer og love : National lovgivning

National lovgivning

Område med særlige drikkevandsinteresser

Lokalplanområdet er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

Inden for lokalplanens område sker der ingen ændring i den nuværende anvendelse af arealerne; bolig, landbrug og kirkeformål.

Lokalplanen regulerer alene udseende på eksisterende bebyggelse og mulighed for erstatning af eksisterende bebyggelse. Der gives derudover kun mulighed for opførelse af mindre bygninger, såsom udhuse, garager, drivhuse, samt tilbygning til eksisterende helårsbolig.

Samlet set er det kommunens vurdering, at lokalplanen ikke giver mulighed for etablering af grundvandstruende aktiviteter inden for lokalplanens område.

Spildevandsplan 2013-2021

Lokalplanområdet, på nær Snostrup Kirke, er omfattet af gældende spildevandsplan. Overfladevand nedsives på egen grund.

Beskyttede diger

Omkring Snostrup kirke er et stendige (på matrikel 6h), som er beskyttet mod tilstandsændringer, jf. Bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde. Ud mod Snostrupvej (på matrikel 1i) er et stendige, som igennem lokalplanen sikres med tilsvarende bestemmelser som i Museumslovens §29a.


Det beskyttede stendig på matrikel 1i og kirkemuren på matrikel 6h er markeret med orange.


Kystnærhedszonen og de kystnære dele af byzonen

Kystnærhedszonen omfatter landzonearealer og sommerhusområder i et ca. 3 km bredt bælte langs kysterne. Her er det hensigten, at begrænse bebyggelse og anlæg og ved nødvendig bebyggelse og anlæg at lokalisere dem, således at de påvirker kystlandskabet mindst muligt.

Dele af lokalplanområdet er beliggende inden for kystnærhedszonen. Det drejer sig om ubebyggede arealer på matr.nr. 1i og 1a Snostrup By, Snostrup. Arealerne inden for kystnærhedszonen kan ikke ses fra kysten.


Vest for den blå streg er kystnærhedszonen beliggende. Det blå areal inden for lokalplanområdet, ligger altså inden for kystnær­hedszonen. Den røde markering på kortet viser lokalplanens afgrænsning.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk